Tot het begin van de negentiende eeuw was een groot deel van de boerderijen en bijhorende gronden rond Putten, Voorthuizen en Nijkerk het eigendom van een aantal grote Duitse abdijen en kloosters. In de late Middeleeuwen raakte het eigendom meer versnipperd en kwam in handen van de adel, gegoede burgerij en instellingen. De landgoederen Gerven en ook Hell, Volenbeek, Blarinkhorst en Appel waren sinds halverwege de 19 de eeuw in eigendom bij de familie van Haersma de With en Schimmelpenninck. Sinds begin jaren ’90 zijn de landgoederen Gerven en Hell door vererving in eigendom bij A.J.H. Barones van Lynden.

Landgoed Gerven tussen Putten en Voorthuizen

Landgoed Gerven ligt tussen de plaatsen Putten en Voorthuizen en is een typisch voorbeeld van een kampenlandschap. Aan de zuidzijde grenst het gebied aan het buurtschap Appel en aan de noordzijde aan het buurtschap Huinen. Het gebied heeft een sterk agrarisch karakter en bestaat uit een samenspel van landbouwgronden afgewisseld met singels, bospercelen en
heideterreinen. Vanaf de zestiende a zeventiende eeuw is er relatief weinig aan het landschap veranderd. Terwijl rondom Gerven veel van het oude landschap verdween, is hier dat Middeleeuwse landschap nog grotendeels in tact en beleefbaar.

Wildwallen op het landgoed

Bijzonder zijn het complex van wildwallen, dat de landbouwgronden moest beschermen tegen wildvraat. Een deel van deze wildwallen is nog altijd zichtbaar in het landschap en gelegen rondom Klein Koestapel. Binnen deze wildwallen lagen de boerderijen en akkers, daarbuiten lagen de zogenaamde woeste gronden die bestonden uit heide en veen. In de 19e eeuw is een groot deel van deze woeste gronden ontgonnen tot landbouwgebied of ingeplant met productiebos. Op landgoed Gerven is een restant van bijna 150 hectare heide overgebleven.

Ontginningen

De boerderijen Groot en Klein Koestapel liggen aan weerszijden van de doorgaande weg tussen Voorthuizen en Putten. De boerderij Groot Koestapel ligt aan de westzijde van de Voorthuizerstraat en Klein Koestapel – in het verleden ook wel bekend als het Boschhuisje – ligt aan de westzijde van de Voorthuizerstraat. Vermoedelijk betreft het ontginningen uit de periode
1000 tot 1250 waarbij op basis van de naamgeving aangenomen mag worden dat Groot Koestapel ouder is dan Klein Koestapel. Hoeve Klein Koestapel lag vroeger vermoedelijk ten zuiden van Groot Koestapel aan de westzijde van de Voorthuizerstraat. Later is deze boerderij verdwenen en kreeg hoeve Boschhuisje de naam Klein Koestapel.

Geschiedenis Landgoed Gerven en Klein Koestapel
Geschiedenis Klein Koestapel boerderij

Beheer landgoed Gerven

Boerderij Klein Koestapel op de huidige plek is in de jaren ’70 afgebroken en herbouwd tot de woning met deels zoals deze er nu nog is. Recent zijn de bijgebouwen vervangen door nieuwe schuren die passen bij de huidige functie van verblijfsrecreatie en paardenstalling. Landgoed Gerven wordt beheerd met respect voor het verleden en bijzondere aandacht voor het waardevolle cultuurlandschap. In nauwe samenwerking met de pachters op het landgoed wordt gezocht naar eigentijdse gebruiksvormen die recht doen aan dit landschap en de daarin voortkomende dieren en planten.